Open menu
Dorpskalenderfoto van Maart 2022

Afgebrande boerderij in Walem, jaar onbekend!

Bij een speurtocht door het krantenarchief van Delpher (www.delpher.nl -archief van gedigitaliseerde kranten uit de 17e t/m de 21e eeuw) blijkt dat in Walem meerdere malen brand heeft gewoed. In de diverse kranten komen we hierover meerdere berichten tegen, en wel in september 1903, augustus 1933 en januari 1959.
De grote vraag is dan: welk krantenartikel past bij de foto van de dorpskalender, waarop een grote brand in Walem is vastgelegd? Uit informatie en verhalen bij de foto blijkt dat deze zeker vóór 1940 genomen moet zijn.
Dus de brand van 1903 of 1933 kan hierop afgebeeld staan. In De Limburger van donderdag 31 augustus 1933 staat het volgende bericht over een brand op maandag 28 augustus (R. is waarschijnlijk fam. Ruijpers):


Maandagmiddag brak er brand uit in de stallen van den landbouwer R. (waarschijnlijk fam. Ruijpers). In stroo en hooi vond het vuur zoodanig voedsel dat al spoedig aan blusschen niet te denken viel. Een groot aantal varkens, alsook eenige kippen werden ’n prooi der vlammen. De gebouwen, grootendeels uit leem opgetrokken, brandden om zoo te zeggen, geheel af. Verzekering dekt de schade.

Over de brand van woensdag 2 september 1903 kunnen we in de Limburger Koerier van donderdag 3 september het volgende lezen:
Hedenmiddag omstreeks 2 uur ontstond op het naburige gehucht Walem brand in de woning van H. Knops. Dat het vuur
in de pas ingehaalde vruchten ruimschoots voedsel vond, kan men denken. Bovendien deed de wind het vuur feller worden,
waardoor de brand overging op de woning van W. Jacobs. En zoo werden nog achtereenvolgens een prooi der vlammen de
woningen van M. Lips, Jan Jacobs, Heijdendaal, Aug. Knops, Jos. Knops en Lips. Op het luiden der klok waren velen naar
de plaats des onheils gesneld, dóch men vermocht niets tegen de vuurmassa; met leede oogen moest men het vernielende
element zijn gang laten gaan. In de vlammen kwamen om een paar kalveren en enkele varkens, terwijl nu en dan een duif,
die zich boven den gloed waagde, neertuimelde. Het overige vee was bijtijds in veiligheid gebracht en dwaalde door het
veld.

Persoonlijke ongelukken Zijn niet té betreuren. Wel had men veel moeite gehad een paar oudjes te herbergen, waarbij een
negentigjarige blinde, dien men dooreen venster gered heeft. De schade van sommigen is door verzekering gedekt. Een
paar menschen hebben helemaal niets verzekerd.
Op de foto is een grote brand te zien van één of meerdere gebouwen. Het is
echter niet duidelijk waar en wanneer deze foto in Walem gemaakt is en welke personen erop staan. Dat laatste zou de datering een stuk gemakkelijker maken. Dus het antwoord op de vraag of de foto in 1903 of
1933 is gemaakt blijft voorlopig nog onbeantwoord.

Als u weet wie er op de foto staat, kunt u contact opnemen met John van Weersch (info@heemkundesjin.nl).